محل تبلیغات شما

  دیکشنری توابع اکسل

  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اکسل ‪  ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎمه هاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ مي شود ﮐﻪ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ و ﻋﺪدي را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪوﻟﯽ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎمه ها،‫ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل، ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Excelﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﺑﻊ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .از‫ﻧﻤﻮﻧه های ﻣﺘﺪاول آن ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺷﻤﺎرش دادﻫﻬﺎي ﻋﺪدي،‫ﺷﻤﺎرش ﺷﺮﻃﯽ و . . . را ﻧﺎم ﺑﺮد. ‫اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن دادﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ دادﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ‫ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.‫دﺳﺘﻮرات ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دادﻫﻬﺎي ﺟﺪول ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.بیش از 300 تابع در اکسل وجود دارد.یاد گرفتن تمام این توابع امکان پذیر نیست.دراین فایل ارائه شده بیش از 150 تابع پرکاربرد در اکسل معرفی شده است.این فایل توسط سایت Xlfdic طراحی و پیاده سازی شده است.

  اینترنت ماهواره ایی

  اینترنت ماهواره ای چیست؟ یکی از روشهای دریافت اطلاعات با سرعت بالا استفاده از ماهواره می باشد به زبان ساده ارسال اطلاعات به اینترنت از طریق خطوط تلفن معمولی، اینترانت، وایرلس و یا خطوط DSL می باشد و دریافت اطلاعات ( Recieve ) از طرِیق Satellite تامین می گردد که به آن اینترنت یک طرفه گفته می شود. .لذا با توجه به ســـرعت بسیار بالای دریافت اطلاعات،شما قادر به استفاده از اینترنت پـــر سرعت ، ده ها برابر سریعتـــر از خطوط Dial up خواهید بود.کاربران اینترنت با استفاده از امکانات مختلف قادر به اتصال به اینترنت و استفاده از منابع موجود می باشند ، خطوط تلفن معمولی ( Dial up ) ، اینترنت Wireless ، خطوط DSL و … نمونه های موجود می باشند .همانطــور که می دانیم حجم اطلاعات دریافتی ( Recieve ) در ارتباطات اینتـــرنتی همواره چندین برابر بیش از اطلاعات ارســـالی ( Send ) می باشد ، تکیه بر همین واقعیت است که سرویس دهندگان اینترنت نیز به طرق مختلف سعی بر اضافه کردن پهنای باند دریافت خود داشته باشند.روش کار اینترنت ماهواره ای بر خلاف ظاهر پبچیده، ساده می باشد. نحوه کار بدین صورت است که برای ارتباط پرسرعت اینترنت از طریق ماهواره کافیست توسط یکی از انواع مودم با خط تلفن، ADSL ، ISDN و یا حتی بدون سیم به اینترنت متصل شویم تا برای ارسال اطلاعات از آن استفاده نماییم و سپس طبق راهنما کامپیوتر را بگونه ای تنظیم کنیم که برای دریافت اطلاعات از ماهواره استفاده کند.همانطور که گفته شد در یک ارتباط اینترنت معمولی میزان اطلاعات ارسالی بسیار ناچیزتر از اطلاعات دریافتی می باشد. بنابراین برای خط ارسال از هرنوع، حتی ارتباط ضعیف و یا کارت های اینترنت کم سرعت نیز می توان بهره برد.

  مبانی رایانه

  آغاز هزاره ی جدید با ظهور فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات،عصر ارتباطات نامیده شده و زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است،این فناوری به عنوان ایزاری توانمند کننده و برابر ساز فرصت های جدید را فراهم کرده است تا بتوانیم با شتاب بیش تری در مسیر توسعه گام برداریم.ار این رو در شاخه ی فنی و حرفه ای آموزش هنرجویان در رشته کامپیونر را با توجه به رویکردهای نوین عصر ارتباطات،هدف قرارداده است.این کتاب سعی شده است،کلیات و مفاهیم اولیه در ارتباط با رایانه،اجزای رایانه شخصی،بررسی نرم افزارها و مفاهیم اولیه ی فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

  آموزش پاورپوینت

   Power Point یکی از نرم افزارهای قدرتمند موجود در بسته Office می باشد، که در جهت ارائه هر چه بهتر مطالب در کنفرانس ها، جلسات علمی و حتی کلاسهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.یکی از مزایای مهم Power Point ارتباط و پیوند با نرم افزارهای دیگر Office مانند Word,Excel می باشد.نرم افزار پاورپوینت امکان ایجاد اسلایدهای زیبا را به ما می دهد.در این کتاب سعی شده با جدیدترین امکانات این نرم افزار آشنا  شوید.

  آموزش فتوشاپ

  Photoshop نرم افزاری بسیار قدرتمند و کارآمد در زمینه کار با تصاویر،عکس و ایجاد افکت و جلوه های ویژه و بسیاری گزینه های دیگر می باشد.اگر علاقه مند به یادگیری فتوشاپ و ترفندهای آن هستید و تاکنون فرصت این کار را نداشته اید، در این کتاب سعی شده است تا با برخی از مهمترین قسمتها و ترفندها در جهت کار برروی عکس های شخصی و یا تصاویر آموزش داده شود ، و با تمرین بتوانید مانند یک حرفه ایی تصاویر زیبا خلق کنید و بعنوان کارت پستال یا تابلوی زیبا بر روی دیوار منزلتان بکار برید.در این کتاب تلاش شده است با تلفیق متن و تصویر در امر یادگیری کمک زیادی به خوانندگان صورت گیرد.در آخر این کتاب تعدادی از تصاویر و عکسهایی که افکتهای زیبا برروی آنها اعمال شده است،آورده شده است و یقین دارم مورد توجه شما قرار گیرد.

  آموزش ترفند ویندوز

  Windows 10 پس از مدتها در تاریخ 29 جولای 2015 ارائه شده است،از قبیل:

  رابط کاربری آسان و کاربرپسند

  کورتانا یا دستیار ویندوز

  Browser جدید Edge

  برنامه های جدید

  امکان تصویر برداری و تهیه فیلم از صفحات نمایش

  کورتانا : با کمک این دستیار صوتی میتوان با ویندوز رابطه بهتری برقرار کرد.کورتانا مانند siri شرکت اپل و گوگل now اندروید با ما صحبت میکند.

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
© تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طراحی و کدنویسی: Softraya